Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Mieke Bouwhuis (MB coaching): gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden, hierna Dienstverlener;
 2. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon die Diensten afneemt bij Dienstverlener en derhalve een Overeenkomst sluit. 
 3. Consument: de Klant die niet handelt in uitoefening van bedrijf of beroep;
 4. Overeenkomst: elke afspraak tussen Dienstverlener en Klant tot het verlenen van Diensten door Dienstverlener aan Klant;
 5. Partijen: Klant en Dienstverlener tezamen;
 6. Schriftelijk: per e-mail;
 7. Derde(n): Andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst:
 8. Diensten: het ter beschikkingstellen van (één op één) trajecten, werkboeken, een online werkomgeving en literatuur door Dienstverlener aan Klant en het bieden van online trainingen, online cursussen en strategie Sessies.
 9. Sessie: een door Dienstverlener en Klant geplande bijeenkomst (bijvoorbeeld via Zoom) ten behoeve van het bespreken van en adviseren over strategieën en/of ondernemingsplannen. 

Artikel 2. Identiteit 

Naam bedrijf: MB coaching (Mieke Bouwhuis)
KvK nummer: 87831678

Artikel 3. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Dienstverlener en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Dienstverlener en Klant. 
 2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 6. Dienstverlener kan niet garanderen dat met de door haar uitgevoerde werkzaamheden immer het door Klant gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. Dienstverlener voert haar Diensten naar beste inzicht en vermogen uit. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Klant beoogde.
 7. Doordat (enkele) Diensten van Dienstverlener online geleverd worden, kan Dienstverlener niet garanderen dat haar Diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
 8. Dienstverlener houdt te allen tijde het recht om deelname aan haar Diensten te weigeren.
 9. Dienstverlener is gerechtigd de inhoud van haar Diensten uit te breiden, te beperken of aan te passen.
 10. Dienstverlener is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.
 11. De werking van art. 7:404 BW is uitgesloten.

Artikel 4. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Indien in het aanbod geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 14 (veertien) kalenderdagen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Dienstverlener gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Dienstverlener niet.

Artikel 5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 3. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Klant niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Dienstverlener weigert zal zij Klant binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten.
 5. Afgesproken termijnen voor terbeschikkingstelling van de Diensten, zijn indicatieve termijnen. De termijnen zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de Klant dus geen recht op schadevergoeding. 
 6. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Dienstverlener onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 

Artikel 6. Tarieven 

 1. Alle bedragen zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dienstverlener niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.
 3. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 4. De bij het aangaan van de Overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.

Artikel 7. Betaling en facturering 

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. 
 2. Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Dienstverlener te melden.
 3. Indien Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door Dienstverlener gewezen op de te late betaling en wordt de Klant een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Klant in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Bovendien is Dienstverlener gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 4. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Dienstverlener op Klant en de verplichtingen van Klant jegens Dienstverlener direct opeisbaar.
 5. Door Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Klant aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8. Annulering Sessie

 1. Tot 24 (vierentwintig) uur van tevoren kan de Klant de Sessie annuleren. In dat geval treden Klant en Dienstverlener in overleg ten einde een nieuwe datum voor de Sessie te bepalen. 
 2. De nieuwe datum voor de Sessie dient te liggen binnen de termijn waarin de Diensten ter beschikking worden gesteld door Dienstverlener.
 3. Bij uitzondering en met instemming van Dienstverlener kan van lid 2 van dit artikel worden afgeweken.
 4. In het geval dat de Klant de Sessie minder dan 24 (vierentwintig) uur van tevoren annuleert, is Dienstverlener gerechtigd de volledig overeengekomen prijs voor de Sessie in rekening te brengen. 
 5. Indien Klant zonder te annuleren niet tijdens de Sessie komt opdagen, is Klant het gehele overeengekomen bedrag voor de Sessie verschuldigd. 

Artikel 9. Ontbinding en opzegtermijnen

 1. Indien de Klant een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Dienstverlener het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
 2. Klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de Diensten mag worden verwacht. Indien Klant in strijd handelt met deze bepaling door zich bijvoorbeeld onbehoorlijk te gedragen of in strijd te handelen met de geldende wet- en regelgeving, is Dienstverlener gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien de Overeenkomst is beëindigd op grond van lid 2 van dit artikel, is Dienstverlener geen schadevergoeding verschuldigd aan Klant.
 4. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft Dienstverlener recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen.
 5. Klant is gerechtigd om binnen 14 (veertien) dagen na totstandkoming van de Overeenkomst en met opgave van gewichtige redenen, de Overeenkomst op te zeggen. Voorwaarde hiervoor is dat er niet meer dan twee modules zijn bekeken en doorlopen. Dienstverlener is gerechtigd om naar evenredigheid een bedrag in rekening te brengen voor de reeds geleverde Diensten. 
 6. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst te beëindigen indien Klanten onbehoorlijk gedrag vertonen. Ontbinding laat de verplichting tot betaling van de kosten onverlet. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

In geval Klant een Consument is:

 1. De totale aansprakelijkheid van Dienstverlener is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Dienstverlener uit te keren bedrag. 
 2. Niet beperkt is de aansprakelijkheid van Dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dienstverlener.
 3. Bij uitvoering van de dienstverlening van de Dienstverlener is er sprake van een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. 
 4. Bij medische klachten neemt de Klant altijd contact op met de huisarts of medisch specialist. Klant wijzigt nooit de medicatie zonder overleg met de huisarts of medisch specialist. 
 5. Worden bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden vervuld, dan is de Dienstverlener voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. 

In geval Klant handelt in uitoefening van beroep of bedrijf:

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dienstverlener.
 2. Indien Dienstverlener toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale aansprakelijkheid van Dienstverlener beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst overeengekomen prijs (exclusief btw). 
 3. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. 
 4. Onder directe schade wordt verstaan:
  1. Redelijke kosten die Klant zou moeten maken om de prestatie van Dienstverlener aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Klant wordt ontbonden;
  2. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  3. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.
 5. Klant vrijwaart Dienstverlener voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid:

 1. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Dienstverlener meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Dienstverlener vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW. 
 3. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Dienstverlener is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 11. Overmacht 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens Klant niet aan Dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, (stroom)storingen, netwerkstoringen, defect apparatuur, computervirussen, extreme weersomstandigheden, brand(gevaar), (dreigend) oorlogsgevaar, pandemieën, epidemieën, quarantaines, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, stakingen en maatregelen van overheidswege. 
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dienstverlener is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 12. Klachten

 1. Klant kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) weken nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Dienstverlener terzake heeft geprotesteerd. De Klant die Consument is, kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Dienstverlener terzake heeft geprotesteerd.
 2. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.
 3. De Klant dient Dienstverlener in ieder geval 2 (twee) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. 
 4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Dienstverlener is gemeld, wordt de dienst geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren. 
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Artikel 13. Overdracht

 1. Rechten van een partij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Artikel 14. Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Dienstverlener verleende Diensten rusten bij Dienstverlener. Klant verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Klant is uitgesloten.
 2. Indien Klant middels de door Dienstverlener geleverde Diensten, bijvoorbeeld een strategisch plan of een ondernemingsplan schrijft, rusten de intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op het ondernemingsplan bij Klant. 
 3. De door Dienstverlener verstrekte stukken aan Klant zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Klant. Het is Klant niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door Dienstverlener is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst met Dienstverlener.
 4. Dienstverlener behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Klant aan Derden wordt verstrekt.
 5. Dienstverlener heeft het recht om de naam en het logo van Klant te gebruiken als referentie of promotie. 
 6. Klant vrijwaart Dienstverlener voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten.
 7. Indien Klant handelt in strijd met dit artikel is Klant een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal het voor die Overeenkomst bedongen bedrag, onverminderd het recht van Dienstverlener op schadevergoeding.

Artikel 15. Beheer

1. Dienstverlener is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de Diensten.

2. Klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de Dienst(en) mag worden verwacht.

3. Klant is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks- en toegangsrechten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden.

4. Klant zal de door Dienstverlener gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de Dienst(en) te allen tijde opvolgen.

5. Dienstverlener is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar Diensten te wijzigen. Klant kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade.

6. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om technische Diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. Dienstverlener beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan Klant de technische Diensten blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen.

7. Dienstverlener is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Dienstverlener te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de Diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van Klant jegens Dienstverlener ontstaat.

Artikel 16. Herroepingsrecht

 1. De Klant die handelt als Consument kan een Overeenkomst op afstand of een Overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken, na:
  1. Bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. Dit herroepingsrecht vervalt wanneer de uitvoering van de Dienst, met instemming van de Consument, is begonnen voor het einde van deze bedenktijd;
  2. Bij consumentenkoop: de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen. 
 2. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien Klant geen Consument is.

Artikel 17. Verlenging herroepingsrecht 

 1. Indien Dienstverlener Klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien Dienstverlener de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan Klant heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de Klant die informatie heeft ontvangen.

Artikel 18. Geheimhouding 

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Klant in het kader van de Overeenkomst van Dienstverlener heeft verkregen, is verplicht voor Klant. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de Dienstverlener is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien de Klant lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Klant, ongeacht of de overtreding aan Klant kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Dienstverlener een direct opeisbare boete van 5.000,- (vijfduizend) euro verschuldigd voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van Dienstverlener, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19. Verrekening en opschorting

 1. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Klant die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf zijn uitgesloten.

Artikel 20. Toepasselijk recht

 1. Op Overeenkomsten tussen Dienstverlener en Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een Dienstverlener de eerste aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict. met de Klant op te l ossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de klachtenfunctionaris van de Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT) waar de Dienstverlener is aangelsoten, worden ingeschakeld. 
 2. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Klant en Dienstverlener zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Dienstverlener gevestigd is.
 3. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter of toezichthouder doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 21. Survival

 1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden, blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 22. Wijziging of aanvulling

 1. Dienstverlener is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Dienstverlener Klant tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen. 
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.
 3. Indien de wijziging van Dienstverlener de bevoegdheid geeft een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, heeft Klant die Consument is het recht de gewijzigde voorwaarden te weigeren dan wel de Overeenkomst te ontbinden.